For kommuner

Hva er Frivillig.no for kommunen?

a3-plakat.jpg

Frivillig.no er en nasjonal oppslagstavle der frivillige organisasjoner, frivilligsentraler, menigheter og kulturfestivaler kan legge ut oppdrag de ønsker frivillige til.

Forskning på frivillighet har gjentatte ganger vist at en av de største barrierene for deltakelse i frivillige organisasjoner er kunnskap og kjennskap til behovene.  Mange blir ikke spurt om å bidra som frivillig og kjenner heller ikke til mangfoldet av frivillige organisasjoner der de bor.

Ved å samle alle frivillige oppdrag ett sted er det lettere for folk å finne noe de kan bidra med i sin kommune.

Siden lansering i desember 2015 har over 1 100 organisasjoner i alle landets fylker tatt Frivillig.no i bruk. Det er mottatt over 16 000 henvendelser fra folk som ønsker å bli frivillig pr 1. august 2017.

Frivillig.no ble laget på oppfordring fra Frivillighet Norges 300 medlemsorganisasjoner og er blitt til gjennom støtte fra Gjensidigestiftelsen DNB, Sparebankstiftelsen, Oslo Kommune, Kulturdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Frivillig.no er helt gratis å bruke både for folk og organisasjoner.

Frivillighet er folkehelse

Frivillige organisasjoner tilbyr et fellesskap, en arena for mestring og en mulighet til å utvide eget nettverk. I tilknytning til Frivillig.no har Frivillighet Norge fått midler fra Helsedirektoratet til en kampanje for økt fellesskap og sosial støtte. Kampanjen har som mål å øke rekrutteringen til frivillige organisasjoner og gjennom det motvirke ensomhet i befolkningen. Frivillig.no er hovedverktøyet i denne kampanjen, som også inneholder tilbud om kurs i inkluderende rekruttering for frivillige organisasjoner.

Frivillig.no og Frivillighet Norge har flere tips og tilbud til kommuner som ønsker en aktiv og koordinerende rolle for å styrke den lokale frivilligheten:

  • Kommunens rolle

Kommunen har en sentral rolle i arbeidet med å stimulere det frivillige engasjementet lokalt. Et godt samarbeid mellom frivillighet og kommune er et viktig bidrag for å skape levende lokalsamfunn.  

Ved å støtte rekruttering til frivillige organisasjoner bidrar kommunen til vekst og anerkjenner verdien og viktigheten av den frivillige innsatsen. Les også om utvikling av kommunal frivillighetspolitikk nederst på siden.

Vi ønsker at kommunene er med på å sikre Frivillig.no som et nasjonal rekrutteringsverktøy som kommer hele bredden av frivilligheten til gode.

  • Samarbeid

Et godt samarbeid mellom frivillighet og kommune krever kunnskap, møteplasser og engasjement. Kommuneansatte trenger kunnskap om hvordan frivilligheten fungerer og hva som finnes i kommunen. Frivilligheten trenger en kommune som er tilgjengelig, forutsigbar og imøtekommende. Kommunen kan invitere til møteplasser, be om innspill og råd fra frivillige organisasjoner og dele sin kompetanse med den lokale frivilligheten.

Frivillig sektor er en viktig samarbeidspartner for integrering, folkehelse og kulturtilbud i kommunene og bør inviteres tidlig i planlegning av nye lokale prosjekter.

Vi vil gi flere unge muligheten til å bli bedre kjent med frivilligheten og utvikler materiell til bruk i ungdomskolen. Den 5. desember er FN's internasjonale dag for frivillighet og markeres allerede rundt i landet og på sosiale medier. Vi oppfordrer skoler til å markere denne dagen og ønsker kontakt med de som vil planlegge det.

Frivillig.no kan bli invitert til kommunen med sine foredrag, kurs og workshop for økt bevissthet rundt inkluderende rekruttering og frivillig innsats. Det er gratis å bestille slike kurs i 2017 og 2018 og det er gir faglig påfyll og inspirasjon for organisasjonene. Send en forespørsel til kontakt@frivillig.no.

  • Synlighet

Skjermbilde 2017-11-29 kl. 21.56.47.png

Kommunen kan bidra til å synliggjøre frivilligheten i kommunen gjennom for eksempel å arrangere frivillighetsdag, dele ut velkomstbrosjyrer med informasjon til tilflyttere og markedsføre organisasjonenes aktiviteter på kommunens nettsider.

Kommunen kan bruke Frivillig.no som en oversikt over alle lokale lag og foreninger som registrer seg der. Det er nyttig for befolkningen når kommunen lenker til Frivillig.no på sine nettsider, facebooksider og informerer om muligheten til å bli frivillig på lokale arrangement.

Kommunen kan henvise til Frivillig.no overfor folk som i perioder er arbeidsløse, arbeidsuføre, ungdom, folk som er innom Frisklivssentralen eller andre som i møte med kommunen kan ha behov for å komme inn i nye og stimulerende miljøer.

Oppdrag på Frivillig.no kan eksporteres og printes ut i en oppsummert A4-versjon som passer på en oppslagstavle.

Dette kan kommunen gjøre:

  1. Dere kan oppfordre lokale organisasjoner til å registrere seg på Frivillig.no. På den måten vises et mangfold av lag og foreninger når man søker på kommunen. Dette gjør det enklere å nå ut til nye grupper i befolkningen, de som ikke har være frivillige før eller som sjelden blir spurt om å bidra.
  2. Link til Frivillig.no på ulike nettsider. Videreformidle informasjon til samarbeidspartnere innen helse, skole og kulturtilbud.
  3. Bli kjent med frivilligheten lokalt. Se etter muligheter for samarbeid på tvers av organisasjoner, lag og foreninger, og spør dem gjerne om råd.

Bibliotek

Biblioteket er en sentral møteplass i mange lokalmiljøer. Vi oppfordrer bibliotekene til å fortelle om Frivillig.no i de fora der det passer. Hvis biblioteket har skjermer der det passer med informativt innhold kan man bruke materiell fra vår verktøykasse til å fortelle om muligheten å bidra frivillig.

Plakater og flyers

Vi har plakater i A3 og flyers som dere kan bestille og få i posten eller trykke selv. Meld fra!

 

Kommunal frivillighetspolitikk

Få kommuner vet hvilke frivillige ressurser de har i lokalmiljøet. Derfor vil Frivillighet Norge hjelpe kommuner og frivillighet til å samarbeide. Frivillighet Norges politiske rådgivere tilbyr kartlegning av frivilligheten i din kommune og hjelp til å lage en helhetlig frivillighetspolitikk og møteplasser mellom kommunen og den lokale frivilligheten. Les mer om det her: