Hvorfor være frivillig?

Å være frivillig er en flott måte å bidra til samfunnet, lære nye ting og få nye venner. Det er veldig mye forskjellig man kan gjøre som frivillig. Det finnes 100 000 lag og foreninger i Norge, og de driver med alt fra idrett til humanitært arbeid til kultur til lokalsamfunnsarbeid. Til sammen skaper de frivillige organisasjonene verdier tilsvarende 5 % av bruttonasjonalprodukt. I tillegg betyr ofte innsatsen frivillige gjør veldig mye for dem eller den saken de gjør det for.

Hvis du lurer på om det å være frivillig er noe for deg, bør du først tenke gjennom hva som engasjerer deg, hvilke saker du er opptatt av og hva slags oppgaver du kunne tenke deg å gjøre. Frivillig arbeid er gjensidig, så det er viktig at du trives med det du gjør.

Hva man sitter igjen med fra frivillig innsats er litt vanskelig å sette ord på. Vi har derfor laget en del filmer av helt vanlig ekstraordinære frivillige for å beskrive #denfølelsen.

FAQ om frivillighet og Frivillig.no

Hva skjer når jeg melder interesse?

Når du har fylt inn skjema for interessemelding så går det en mail direkte til kontaktpersonen for det oppdraget du har meldt deg til.

Etter det tar organisasjonen kontakt med deg og avtaler videre hvor og når dere skal møtes. Noen organisasjoner svarer innen 3 dager, andre bruker litt lengre tid avhengig av hvor mye kapasitet de har.

Hvis du ikke får svar etter 14 dager vil vi gjerne at du forteller oss det på kontakt@frivillig.no så vi kan følge opp organisasjonen.

Fyll bare inn for deg selv, ikke bruk andres navn og epost selv om du tenker at det er et oppdrag som passer for noen du kjenner. Hvis du vil dele oppdraget med en venn så bruker du linken nederst på oppdraget og sender den videre!

Hva er et frivillig oppdrag?

Frivillig oppdrag er definert som en oppgave utført for andre enn familie og nære venner uten at den frivillige får lønn eller blir honorert for arbeidet. Enkle goder som mat under oppdraget, reisegodtgjørelse eller blomster regnes ikke som lønn.

Er du i tvil om et oppdrag på Frivillig.no faktisk er frivillig, kan du sende mail til kontakt@frivillig.no

Hva forventes av meg som frivillig?

Selv om man ikke får betalt for å være frivillig, stilles det likevel krav. Du må møte opp når du sier at du skal møte opp og gjøre det du sier at du skal gjøre. Hvis noe dukker opp må du sørge for å gi beskjed slik at organisasjonen får en mulighet til å legge om planen.

Som frivillig kan du forvente at organisasjonen tar deg godt imot og gir nødvendig informasjon.

Tar det mye tid å være frivillig?

Det varierer mye mellom ulike organisasjoner og ulike oppgaver. Frivilligheten er frivillig, og det er du selv som bestemmer hvor mye tid du ønsker å bruke. Det er en god idé å avklare forventninger om tidsbruk med organisasjonen på forhånd. Det er mange som vil bli med men ikke vet helt hvordan. Vi vil ikke presse de som ikke vil eller ikke har tid, men åpne en dør for de som ønsker seg innafor. Det er mange av dem. Hver dag er det minst 40 som melder seg til forskjellige frivillige organisasjoner gjennom Frivillig.no. 

Er det mange som er frivillige i Norge?

Om lag 60% av befolkningen gjør frivillig arbeid hvert år. Men selv om mange er med, er det fortsatt veldig mange som ikke er det og som gjerne skulle vært det. En stor andel oppgir at de gjerne ville gjort frivillig arbeid dersom noen hadde spurt dem. Av de som melder seg som frivillige gjennom Frivillig.no er det 60% som i liten eller ingen grad har vært frivillig før. Så det er absolutt flere som vil være frivillig om de blir engasjert og blir spurt.

Politiattest

I Norge har organisasjoner anledning til å hente inn begrenset politiattest for sine ansatte og frivillige som jobber i et ansvarsforhold til barn eller mennesker med funksjonshemmninger. Det kan være aktuelt både for organisasjoner som jobber med barn selv og for organisasjoner som er på arenaer der politiattest er aktuelt, for eksempel asylmottak.

Ifølge Politiregisterforskriften § 34-1 kan frivillige organisasjoner hente inn avgrenset politiattest fra:

”personer som, lønnet eller ulønnet, utfører eller skal utføre oppgaver for organisasjonen som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming”.

Personene det skal hentes attest fra, må være over 15 år.

Dersom organisasjonen du ønsker å være frivillig for krever politiattest, må de først fylle ut et skjema for bekreftelse på ditt engasjement og en beskrivelse av oppdraget du skal gjøre for dem. Når organisasjonen har fylt ut skjemaet kan du søke om politiattest på nett eller på papir.

Frivillighet Norge har skrevet en lengre veileder for organisasjoners bruk av politiattest her.

Kan jeg være frivillig når jeg er arbeidsledig og får dagpenger fra NAV?

Det er masse frivillig innsats du kan gjøre som ikke må på meldekortet. Sjekk denne linken for unntakene rundt frivillighetsarbeid.

Regelen som gjelder er at på meldekortet skal du føre ”aktivitet som kan gi eller som normalt ville ha vært betalt”. Du skal altså ikke føre opp blant annet: "Ulønnet arbeid, sosiale tjenester og besøkstjenester for funksjonshemmede og eldre. Eller Arbeid for humanitære organisasjoner, religiøse organisasjoner, idrettslag og liknende, for arbeid som normalt utføres av medlemmer og frivillige uten godtgjørelse."

Fra Folhelsemeldingen ang. NAV:
”Frivillig innsats og deltaking er med på å sikre sosial kontakt for menneske som står utanfor skule og arbeidsliv, skaper ein arena for meistring og kompetanseheving og gir rammer i kvardagen.

I større og større grad legg arbeidsgivarar også vekt på den uformelle arbeidserfaringa ved tilsetjingar. Regelverket opnar for at personar som tek imot dagpengar, kan delta i frivillig arbeid, og frå 1. januar 2018 blei det opna for at frivillig arbeid kan reknast som arbeidsretta tiltak når ein tek imot arbeidsavklaringspengar.”