Spørsmål og svar om frivillighet

Er du fra en organisasjon, ny som frivillig, journalist eller bare nysgjerrig? Her samler vi en del svar på spørsmål rundt frivillighet i Norge.

Hva er Frivillighetens dag?
5. desember er FNs internasjonale dag for frivillighet. Dette markeres i mange sammenhenger blant annet i sosiale medier. Er du en frivillig? Bli med og del dine tanker om frivillighet i sosiale medier og inspirér andre til å bli frivillig!

Hva er Frivillig.no?
Frivillig.no er en nettside for all frivillighet i hele Norge! Vi vil gjøre det litt lettere for folk å finne organisasjoner, og for organisasjoner å finne folk.

På Frivillig.no vil du finne oppdrag som frivillige organisasjoner over hele landet trenger frivillige til. Frivillig.no skal svare på spørsmålet "hva kan jeg bidra med der jeg bor?" og vise hele bredden i frivilligheten. Den er gratis å bruke både for frivillige organisasjoner og folk som ønsker å bli frivillige.

Frivillig.no eies og driftes av Frivillighet Norge (samarbeidsforumet for alle frivillige organisasjoner i Norge), med støtte fra Kulturdepartementet, Helsedepartementet, Gjensidigestiftelsen, Sparebankstiftelsen DNB og Oslo kommune.

Sjekk her for mer om Frivillig.no for organisasjoner eller deg som vil bli frivillig.

Hvem bruker Frivillig.no?
Frivillig.no kan kun brukes av frivillige organisasjoner, frivillighetssentraler og kulturfestivaler.

Kan kommunen bruke Frivillig.no?
Kommuner kan ikke direkte rekruttere frivillige gjennom Frivillig.no.

Hvorfor skal vi ha frivillighet?
Sivilsamfunnet og frivilligheten har historisk vært, og er fremdeles, en hjørnestein i demokratiet og velferdssamfunnet i Norge. Frivillige organisasjoners engasjement og aktiviteter styrker samfunnet vårt, og gir oss et mangfold av løsninger som myndighetene ikke kan skape alene. Mange av de velferdsgodene som i dag drives av det offentlige har tidligere blitt startet på frivillig initiativ.

Velferden skal ikke baseres på frivillig arbeid og frivillighet skal ikke erstatte lønnet arbeidskraft i velferdstiltak. Vi trenger likevel frivilligheten fordi den tilfører en annerledes og ekstra kvalitet. Frivilligheten springer ut fra folks frie vilje og lyst til å engasjere seg, til beste for seg selv og samfunnet.

Det offentlige tar ansvar på sitt vis og frivilligheten på et annet. Tilbud og tjenester som er lovpålagt, skal offentlig sektor sørge for å gjennomføre, enten i egen regi eller gjennom samarbeid med andre. Det offentlige kan ikke vedta frivillighet og kan ikke pålegge frivilligheten oppgaver. Frivillige gjør det de har lyst til på eget initiativ ut fra sitt eget engasjement og egne formål. Frivilligheten, offentlig sektor og næringslivet har ulike roller og sammen skaper vi samfunnet.

Når det offentlige samarbeider med frivilligheten kan overgangene mellom hva som er det offentliges oppgaver og hva som er frivillighetens oppgaver bli utydelige. Dette er uheldig for alle prater, og det er derfor viktig at kommunen og frivilligheten lokalt har trukket opp sine grenser og utformet en frivillighetspolitikk basert på lokale forhold.

Fører frivillighet til at folk mister jobben?
Frivillighet skal ikke være en måte å spare penger i offentlige budsjetter eller erstatte lønnet arbeidskraft.

Hvorfor er frivilligheten en viktig arena for integrering?
Frivillighetens lag og foreninger er en viktig møteplass for alle i samfunnet, uansett bakgrunn.

Det å få bidra og få utløp for sitt engasjement er viktig for mange, og alle kan være en ressurs i sivilsamfunnet. Terskelen for å bli frivillig er lavere enn terskelen til å komme inn i arbeidslivet.

Som frivillig bidrar man til å påvirke samfunnet, og det kan også være en vei inn i arbeidslivet. Man bygger kompetanse, språk og nettverk. Dermed kan man bidra til en positiv aktivitet som frivillig, samtidig som man hjelper sin egen fremtid og integrering.

Hvorfor skal staten støtte frivilligheten med penger til integreringsarbeid?
Frivilligheten er viktig for integreringen, og Frivillighet Norge mener at staten bør støtte alle ildsjelene som bidrar i integreringsarbeidet over hele landet. Det dreier seg ikke om å betale frivillige, men å dekke kostnader knyttet til aktiviteter, for eksempel til transport, lokaler, utstyr, mat etc. Vi vet også at mange frivillige ønsker at det skal være godt tilrettelagt for at de skal stille opp. Slik tilrettelegging er det ofte mest effektivt at lønnede ansatte står for. En krone investert i frivilligheten gir samfunnet skyhøy avkastning i form av frivillig innsats, engasjement og fellesskapsfølelse.

Hvorfor trenger frivilligheten inntekter?
Heldigvis er det mange som stiller opp og gjør frivillig innsats i Norge. Selv om mange bidrar med frivillig arbeid er det er likevel kostnader knyttet til frivillige organisasjoners aktiviteter, for eksempel til transport, lokaler, utstyr, mat etc. Vi vet også at mange frivillige ønsker at det skal være godt tilrettelagt for at de skal stille opp. Slik tilrettelegging er det ofte mest effektivt at lønnede ansatte står for. En krone investert i frivilligheten gir samfunnet skyhøy avkastning i form av frivillig innsats, engasjement og fellesskapsfølelse.


Hvorfor har noen frivillige organisasjoner så høye lederlønninger?
Det å lede en stor organisasjon handler om å ha ansvar for mye ressurser og å forvalte en stor risiko. Store frivillige organisasjoner har som regel lønnede ansatte, som blant annet legger til rette for medlemmer og frivillige, leverer velferdstjenester som profesjonelle eller arbeider med politikk. Organisasjonene er opptatt av å ha profesjonelle og flinke ledere i som kan forvalter dette på en god måte. For å få det må man også kunne tilby betingelser som er attraktive, men som samtidig må stå i forhold til organisasjonens formål og de ressursene man har tilgjengelig. De frivillige organisasjonene er demokratiske og det er de demokratisk valgte organene som ansetter leder og bestemmer betingelsene. Det er derfor mulig for medlemmer og aktive i organisasjonene selv å påvirke dette.

Se for øvrig Frivillighet Norges anbefalte prinsipper for godt styresett i frivillige organisasjoner for mer informasjon om ansvaret styret i en frivillig organisasjon har.

Er det plass til alle i frivilligheten?
Det er rom for alle i frivilligheten, men det er ikke alltid rom for alle i alle organisasjoner. Organisasjonene velger selv hvem de vil ha som frivillige. Mange organisasjoner har et verdigrunnlag som de ønsker at deres frivillige skal identifisere seg med. Det kan organisasjonene ha forskjellige grunner og motivasjon for. For å ta på seg enkelte oppgaver kan organisasjonene også kreve forkunnskaper (som man ofte kan tilegne seg gjennom kurs i regi av organisasjonen) og personlig egnethet. Noen organisasjoner opplever også fra tid til annen at for mange melder seg som frivillige, og at de ikke har mulighet til å legge til rette for alle som vil bidra. I mangfoldet av frivillige organisasjoner finnes det likevel noe for alle.


Er det mange som er frivillige i Norge?
Om lag 60% av befolkningen gjør frivillig arbeid hvert år. Men selv om mange er med, er det fortsatt veldig mange som ikke er det og som gjerne skulle vært det. En stor andel oppgir at de gjerne ville gjort frivillig arbeid dersom noen hadde spurt dem. Av de som melder seg som frivillige gjennom Frivillig.no er det 60% som i liten eller ingen grad har vært frivillig før. Så det er absolutt flere som vil være frivillig om de blir engasjert og blir spurt.

Tar det mye tid å være frivillig?
Det varierer mye mellom ulike organisasjoner og ulike oppgaver. Frivilligheten er frivillig, og det er du selv som bestemmer hvor mye tid du ønsker å bruke. Det er en god idé å avklare forventninger om tidsbruk med organisasjonen på forhånd. Det er mange som vil bli med men ikke vet helt hvordan. Vi vil ikke presse de som ikke vil eller ikke har tid, men åpne en dør for de som ønsker seg innafor. Det er mange av dem. Hver dag er det minst 40 som melder seg til forskjellige frivillige organisasjoner gjennom Frivillig.no. 

Kan jeg være frivillig når jeg er arbeidsledig og får dagpenger fra NAV?
Det er masse frivillig innsats du kan gjøre som ikke må på meldekortet. Sjekk denne linken for unntakene rundt frivillighetsarbeid.

Regelen som gjelder er at på meldekortet skal du føre ”aktivitet som kan gi eller som normalt ville ha vært betalt”. Du skal altså ikke føre opp blant annet: "Ulønnet arbeid, sosiale tjenester og besøkstjenester for funksjonshemmede og eldre. Eller Arbeid for humanitære organisasjoner, religiøse organisasjoner, idrettslag og liknende, for arbeid som normalt utføres av medlemmer og frivillige uten godtgjørelse."